6/4/10

පූස්තඩියා සමඟ JSP -4:JSP tags ගැන තවදුරටත්

අදත් අපි JSP tag වල භාවිතය ගැන තව දුරටත් කතා කරමු
මෙතනදි අපි අයෙත් කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය java syntax වල භාවිතයම තමා
<%@page contentType="text/html" import="java.util.*" %>


<%java.text.SimpleDateFormat sd =new java.text.SimpleDateFormat("yyyy-mm-dd");%>
<html>

 <head>
  <title>JSP Class</title>
 </head>
 <body>
  <b>Current Date and time is <font color="#FF0000">;<%= new java.util.Date() %></font></b><br>
  <b>Current Date <font color="#00ff00"><%= sd.format(new java.util.Date()) %></font></b> 
 </body>
</html>

මේ කෝඩ් එක මගින් අපිට පහසු වෙන්ම ලබා ගන්න පුලුවන්HTTP request


 HTTP request කියන variable එක අපිට හුගක් වැදගත් වෙනවා බොහෝ වෙලාවට මේක තුල HTTP client එක එහෙමත් නැත්නම් අපි භාවිතා කරන web browser එකට සම්බන්ද දත්තත් අඩංගු වෙලා තියෙනවා

ඒ පිලිබදවත් පොඩි උදාහරනයක් අපි බලමු

<%@page contentType="text/html" %>


<html>

 <head>
  <title>JSP Class</title>
 </head>
 <body>
  <p><font size="5" color="#800000">Request Information:</font></p>

  <div align="left">
   <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="70%" bgcolor="#EEFFCA">
   <tr>
    <td width="33%"><b><font color="#800000">Request Method:</font></b></td>
    <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getMethod()%></font></td>
   </tr>

   <tr>
    <td width="33%"><b><font color="#800000">Request URI:</font></b></td>
    <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getRequestURI()%></font></td>
   </tr>

   <tr>
   <td width="33%"><b><font color="#800000">Request Protocol:</font></b></td>
   <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getProtocol()%></font></td>
   </tr>

   <tr>
   <td width="33%"><b><font color="#800000">Path Info:</font></b></td>
   <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getPathInfo()%></font></td>
   </tr>

   <tr>
   <td width="33%"><b><font color="#800000">Path translated:</font></b></td>
   <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getPathTranslated()%></font></td>
   </tr>

   <tr>
    <td width="33%"><b><font color="#800000">Query String:</font></b></td>
    <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getQueryString()%></font></td>
  </tr>

  <tr>
   <td width="33%"><b><font color="#800000">Content length:</font></b></td>
   <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getContentLength()%></font></td>
  </tr>

  <tr>
   <td width="33%"><b><font color="#800000">Content type:</font></b></td>
   <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getContentType()%></font></td>
  </tr>

  <tr>
   <td width="33%"><b><font color="#800000">Server name:</font></b></td>
   <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getServerName()%></font></td>
  </tr>

  <tr>
   <td width="33%"><b><font color="#800000">Server port:</font></b></td>
   <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getServerPort()%></font></td>
  </tr>

  <tr>
   <td width="33%"><b><font color="#800000">Remote user:</font></b></td>
   <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getRemoteUser()%></font></td>
  </tr>

   <tr>
    <td width="33%"><b><font color="#800000">Remote address:</font></b></td>
    <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getRemoteAddr()%></font></td>
  </tr>

  <tr>
   <td width="33%"><b><font color="#800000">Remote host:</font></b></td>
   <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getRemoteHost()%></font></td>
  </tr>

  <tr>
   <td width="33%"><b><font color="#800000">Authorization scheme:</font></b></td>
   <td width="67%"><font color="#FF0000"><%=request.getAuthType()%></font></td>
  </tr>
 </table>
 </div>
</body>
</html>
 
මෙන්න මේ වගේ රිසට් එකක් තමා එන්නේ 
 
Request Method: GET
Request URI: /JSPClass/
Request Protocol: HTTP/1.1
Path Info: null
Path translated: null
Query String: null
Content length: -1
Content type: null
Server name: 127.0.0.1
Server port: 8080
Remote user: null
Remote address: 127.0.0.1
Remote host: 127.0.0.1
Authorization scheme: null

මෙතනිනුත් Query String කියන එක වැදගත් එකක් ඒ වගේම මේ අවස්තාවෙදි ඒකෙ අගය null උනාට අපේ ඊලග පාඩමේදි මම කියලා දෙන්නම් ඒකෙ වැඩ කිඩ

එතකම් ආයුබෝවන්

4 comments:

Anonymous said...

good work

http://blogsinhala.com/ said...

We have joined your blog in http://blogsinhala.com/ Please register and joint your blog and win best blogger award and amazing prizes.

Thanks
Admin
http://blogsinhala.com/

හිඟන්නා said...

පූස්තඩියා ගොඩක් ගිහිල්ලා වගේ , හුඟකාලෙකින් තමා මේ පැත්තට ආවේ !!!!

Sajith Tharaka said...

මරු... ඊලඟ පාඩම තෙක් බලා සිටිමි... :D

Post a Comment