4/13/10

ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.. || Wishing you prosperous New Year!!

බ්ලොග් කෙරුවාව කරන හැමෝටම ඔන්න Confiuzd ප්‍රෝග්‍රැමර් ගෙන් අලුත් අවුරුදු සුබ පැතුම් !!!!


ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.. || Wishing you prosperous  New Year!!

මහා බ්ලොග් මැරතන් එකට ඉල්ලුම් කලෙමි !! නමුත් ඇතුලත් කරගත් බවට email එකක් තවම නොලැබුනි දන්න කෙනෙක් පොඩ්ඩක් මට කියනවද ?

0 comments:

Post a Comment