4/24/10

වෙබ් Container

පූස්තඩියා ගැන කියද්දි මතක් උනේ වෙබ් Container නැත්නම් බහාලුම්.මේවත් එක්තරා අකාරයක servers තමා නමුත් JSP,PHP වගේ CGI  scripting භාෂා වලට සහය දක්වනවා
මේ අතර  JSP වලට සහය දක්වන තුන්ගොල්ලක් ඉන්නවා
  1. Apache Tomcat (පූස්තඩියා)
  2. JBoss (J ලොක්කා)
  3. GlassFish (වීදුරු මාලුවා)
මේවගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හා හැකියාවන් ගැන කියනවනම්  Apache Tomcat (පූස්තඩියා) තමා පොඩිම බර අඩුම ඒ වගේම හැකියවන් අඩුම කෙනා


JBoss (J ලොක්කා) නම් මැදහත් පුද්ලයෙක් බර වගේම හැකියාවනුත් සමබරයි.දැනට ලෝකයේ තියෙන ප්‍රමුඛථම තාක්ෂනයක් වෙන EJB සදහා මෙයා සහය දක්වනවා

GlassFish (වීදුරු මාලුවා) severs අතර ජේත්තුකාරයා EJB,severs clustering,virtual server වලට සහය දක්වනවා වගේම ඉතාම සිත් ඇදගන්නා සුලු JSF admin console එකකුත් මෙයාට තියෙනවා


මම නම් මේ කටියමත් එක්ක ඔට්ටු වෙලා තියෙනවා,J ලොක්කා ටිකක් අමාරු කාරයා,වීදුරු මාලුවා යි පූස්තඩියා යි නම් ෂේප් :D

0 comments:

Post a Comment