4/24/10

මගේ පූස් තඩියා

මේ කියන්න යන්නෙ නම් තාක්ෂනයත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නැති පූස්තඩියෙක් ගැනයි :D
මගේ පූස් තඩියා (ඇත්තටම මූට කන්න බොන්න දෙන්නෙනම් අපේ නංගි :D)

6 comments:

Naya said...

පූස් "තඩියෙක්ම" තමයි ..!

Anonymous said...

නංගී කන්න දෙන පූසාට ඇයි මගේ පූස් තඩියා කියන්නේ?? හිහිහි

දුවමු දුවමු!!! මෙන්න මගෙන් වතුර පාරක්!

හෙළයා said...

තඩි පූසෙක් :D

Confiuzd ප්‍රෝග්‍රැමර් said...

ඌ තඩි නෑ අපේ නංගි උයන් කෑමනේ කන්නේ :D

Ansh Lucky Sri Jay said...

තඩි පූසෙක්... :D :D

Nishacharaya said...

පූස් තඩියත් confuse වෙලා වගේ... :D

Post a Comment