4/24/10

සැරසේන එලවේන් යා ........

ඔන්න ඉතින් වැඩේ පටන් ගත්තා ........
දැන් ඉතින් දුවන්න තමා තියෙන්නේ
පලවෙනි පොස්ට් 1කනේ මේ ඉතින් හිමින් හිමින් තමා පටන් ගන්න ඕනේහැබැයි ඉතින් අනිතිම හරියෙදි Noz ගහන්න තමා හිතා ග්ගෙන ඉන්නේ
ආ දුවන හැමෝටම ජය වේවා !!


ඊළඟ පොස්ට් 1කෙන් හම්බ වෙමූ :D

0 comments:

Post a Comment